DRET DE DESISTIMENT

Descripció del dret de desistiment

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a Serlimka (Av. de la Mare de Déu del Carme, 8 08170 Montornès del Vallès (Barcelona) info@serlimka.com), la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, us tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Ens haurà de tornar o lliurar directament els béns a Serlimka (Av. de la Mare de Déu del Carme, 8 08170 Montornès del Vallès (Barcelona) info@serlimka.com), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haureu d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
b) El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
c) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
d) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

—————————————–

Model de Formulari de desistiment

(només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

– A l’atenció de Serlimka (SERLIMKA) (Av. de la Mare de Déu del Carme, 8 08170 Montornès del Vallès (Barcelona) info@serlimka.com):

– Per la present us comunic/comunicem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

– Comanda el/rebut el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)

– Data

(*) Ratlleu el que no sigui procedent.